GDPR

Vypracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů ve smyslu článků 13 a 14 nařízení (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“)

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů bude prodávající jako provozovatel v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotčené osoby, jelikož zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné k plnění z kupní smlouvy, ve které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

Internetový obchod (dále jen „e-shop“) lze definovat jako prodej zboží nebo služeb s využitím informačních a komunikačních technologií a webových aplikací v prostředí internetu, kde na jedné straně tohoto vztahu je provozovatel e-shopu a na druhé zákazník e-shopu ( dále jen „zákazník“). Při nákupu v eshopu dochází mezi provozovatelem a zákazníkem k uzavření kupní smlouvy realizované přes internet (smlouva uzavřená na dálku. Součástí takové smlouvy je i získávání informací včetně osobních údajů zákazníka v rozsahu: titul, jméno, příjmení, adresa bydliště, případně adresa dodání zboží, email, telefon, obsah objednávky, osobní údaje nezbytné k uskutečnění platby přes internet.

Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.

Prodávající prohlašuje, že osobní údaje bude získávat výlučně pro účely uvedené v těchto zásadách zpracování a ochrany osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že zajistí, aby osobní údaje byly zpracovávány a využívány výlučně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získány pro jiné účely.

1. Provozovatel osobních údajů

Správcem osobních údajů je provozovatel e-shopu:
obchodní jméno: RadBee Technology s.r.o.
sídlo: Kokořov 8, 335 01 Žinkovy
IČO: 07479221
zápis v: C 36833 vedená u Krajského soudu v Plzni<
email: info@radbee.eu
Tel. číslo: 776 606 697

2. Odpovědná osoba

Nebyla stanovena, protože z GDPR nám tato povinnost nevyplývá.

3. Automatizované rozhodování a profilování

Vaše osobní údaje nebudou použity pro automatizované individuální rozhodování včetně profilování.

4. Přenos osobních údajů do třetích zemí

Provozovatel neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje do třetích zemí

5. Bezpečnost zpracování osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že přijal vhodná personální, technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

6. Účel zpracování osobních údajů:

Údaje, které poskytne kupující, jsou nezbytné pro zpracování a vyřízení objednávky, vystavení faktury, uzavření kupní smlouvy a následné uskutečnění platby, dodání zboží nebo služby a případné poskytnutí jiných souvisejících služeb (zejména v souvislosti s právními předpisy upravujícími ochranu spotřebitele).

Zpracování objednávky zboží - Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření smlouvy mezi Vámi, jako naším objednatelem a potenciálním zákazníkem, a námi, jako dodavatelem, při využívání našich služeb. V takovém případě jsou zpracovávány osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření a plnění příslušné smlouvy. Jde zejména o plnění předmětu smlouvy, zákaznickou podporu, správu smlouvy.

Pro tento účel je poskytování Vašich osobních údajů zcela dobrovolné, ale je nezbytné pro uzavření smlouvy a její následnou správu. Pokud kupující potřebné údaje neposkytne, prodávající má právo objednávku zrušit. Při nákupu v e-shopu se kupující zavazuje poskytnout pravdivé informace. Udání nepravdivých informací je v rozporu s všeobecnými obchodními podmínkami eshopu.

Komunikace a zákaznická podpora: Osobní údaje jsou využívány za účelem komunikace s vámi. Můžeme vás například kontaktovat z následujících důvodů

 • pomoc s dokončením vaší objednávky,
 • podání informace o aktuálním stavu vaší žádosti, objednávky nebo reklamace
 • získání dalších potřebných informací

7. Právní základ zpracování osobních údajů:

Článek 6 odst. 1 písm. a) Váš souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem poskytování přímého marketingu

Článek 6 odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, nebo aby na základě žádosti dotčené osoby byla provedena opatření před uzavřením smlouvy, neboť při objednávce zboží (předsmluvní vztah) nejčastěji dochází k uzavření kupní smlouvy realizované přes internet (uzavřené na dálku) mezi provozovatelem internetového obchodu a dotyčnou osobou as tím souvisí i následné uskutečnění platby, dodání zboží nebo služby, vyřizování reklamace apod.) dochází tak ke zpracování osobních údajů zákazníka bez souhlasu zákazníka.

Článek 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné ke splnění zákonné povinnosti provozovatele k plnění účelu fakturace, evidence účetních dokladů a dalších nezbytných s tím souvisejících zákonných povinností provozovatele internetového obchodu při zpracování osobních údajů dotyčné osoby.

8. Okruh subjektů údajů:

Zákazníci e-shopu (návštěvníci webové stránky)

9. Osobní údaje, které zpracováváme automaticky:

Provozovatel webového sídla uvádí toto krátké objasnění funkce souborů cookies, scripts a pixelů:

Soubory cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho zařízení. Díky tomuto souboru si web na určitou dobu uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a jiná nastavení zobrazování), takže je při další návštěvě webové stránky nebo procházení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět

Script je část programového kódu, který se používá pro správnou a interaktivní funkci webových stránek. Tento kód se spustí na serveru provozovatele nebo na vašem zařízení.

Pixels je malý, neviditelný text nebo obrázek na webstránce, který se používá ke sledování návštěvnosti webstránky. Aby k tomu mohlo dojít, prostřednictvím pixelů se ukládají různá data.

Cookies se dělí:

Technické nebo funkční cookies – zajišťují správné fungování webového sídla Provozovatele a jeho používání. Tyto cookies jsou používány bez souhlasu.

Statistické cookies – Provozovatel získává statistiky ohledně používání svých webových stránek. Tyto cookies jsou používány pouze se souhlasem.

Marketingové / Reklamní cookies – Používané pro vytváření reklamních profilů a obdobných marketingových aktivit. Tyto cookies jsou používány pouze se souhlasem.

Jak kontrolovat soubory cookies:

Soubory cookies můžete kontrolovat a/nebo smazat podle uvážení – podrobnosti si prohlédněte na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve svém počítači nebo v jiném zařízení a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání.

Webové sídlo Provozovatele používá tyto soubory cookies,:

Všechny Provozovatelem využívané soubory cookies naleznete na stránce https://www.cookieserve.com/ a to zadáním webové adresy Provozovatele www.shop.radbee.eu.

10. Jak dlouho osobní údaje zpracováváme? Poskytování informací třetí straně.

Provozovatel uchovává osobní údaje:

Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem a uplatňování nároku vyplývajícího z těchto smluvních vztahů.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů podle spisového a skartačního řádu, provozovatel osobní údaje vymaže.

11. Příjemci osobních údajů

Příjemcem je každý, komu se osobní údaje poskytnou bez ohledu na to, zda je třetí stranou. Za příjemce se nepovažuje orgán veřejné moci, který zpracovává osobní údaje na základě zvláštního předpisu.

Jsou osoby které se podílejí na dodání zboží, služeb, realizaci plateb na základě smlouvy.

 • DHL
  (Příjem, zpracování a doručování zásilek, SMS notifikace příjemci zásilky)

12. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR
 • Právo na opravu osobních údajů dle čl.16 GDPR
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na výmaz dle čl.17 GDPR
 • Právo namítat podle článku 21 GDPR
 • Právo na přenesení osobních údajů podle článku 21 GDPR
 • Právo odvolat souhlas (elektronicky, nebo na korespondenční adresu)
 • Právo podat stížnost úřadu na ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že došlo k porušení vašich práv na ochranu osobních údajů.

Jak můžete naplnit svá práva?

Právo na přístup

Na základě Vaší žádosti Vám musíme sdělit, zda zpracováváme, nebo nezpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že je zpracováváme, pak máte právo na to, abychom Vám sdělili:

 1. za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme,
 2. v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány
 3. jak dlouho budou uchovávány
 4. komu budou zpřístupněny
 5. zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Žádost můžete podat elektronicky, na emailovou adresu info@radbee.eu nebo poštou na adresu: Kokořov 8, 335 01 Žinkovy

Právo na opravu

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nesprávné (nepřesné) osobní údaje, pak máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost ve svých osobních údajích zjistíte, dejte nám to na vědomí a my bez zbytečného odkladu provedeme nápravu. Žádost můžete podat elektronicky, na emailovou adresu info@radbee.eu nebo poštou na adresu: Kokořov 8, 335 01 Žinkovy

Právo na vymazání

Za určitých okolností máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. O vymazání Vašich údajů nás můžete požádat kdykoli. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud:

 • již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účel, pro který jste nám je poskytli,
 • odvoláte svůj souhlas,
 • namítáte vůči zpracování vašich osobních údajů,
 • zpracováváme Vaše osobní údaje nezákonně,
 • osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost,
 • jste-li dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet.

Právo na omezení zpracování

Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, Vaše osobní údaje budeme pouze uchovávat a dále s nimi pracovat nebudeme. K omezení zpracování Vašich údajů dojde, pokud:

 • Vaše osobní údaje jsou nesprávné, a to dokud neověříme jejich  správnost,
 • zpracováváme osobní údaje nezákonně, avšak Vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a na místo toho žádáte, abychom zpracování Vašich osobních údajů jen omezili,
 • Vaše údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je Vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování svých práv
 • namítáte vůči zpracování Vašich osobních údajů, a to dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi důvody.

Právo na přenosnost dat

Máte právo žádat, abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje v elektronické formě (např. soubor XML nebo CSV), která Vám umožní snadno si přenést data do jiné společnosti. Také nás můžete požádat, abychom Vaše osobní údaje přenesli vybrané společnosti přímo my. Vaší žádosti vyhovíme v případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo Vy a dali jste nám k jejich zpracování souhlas

Právo namítat

Máte právo namítat, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:

 • z důvodu našeho oprávněného zájmu,
 • vytváření zákaznického profilu,
 • můžete namítat jejich zpracování, máte-li k tomu osobní důvody.

13. Jak můžete tato práva vykonávat?

S Vaší žádostí se můžete na nás obrátit některým z těchto způsobů:

Emailem: info@radbee.eu nebo poštou na adresu: Kokořov 8, 335 01 Žinkovy

V případě, že se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu kterým je Úřad na ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
IČO: 70837627

Telefon: ústředna: +420 234 665 111 (neposkytuje konzultace)
informace: +420 234 665 800 (informační linka je k dispozici vždy v úterý a čtvrtek Od 13.00 do 15.30)

WWW: https://www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz
ID datové schránky: qkbaa2n

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od: 24.04.2019

Aktualizace dne 29.11.2022

EU GDPR