Všeobecné obchodní podmínky

společnosti RadBee Technology s.r.o., Kokořov 8, Žinkovy, 33501. IČ: 07479221, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 36833

pro prodej produktů prostřednictvím on-line obchodu umístěného na webových stránkách.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. V souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), se tyto podmínky (dále jen „podmínky“) obchodníka RadBee Technology s.r.o, Kokořov 8, Žinkovy, 33501, DIČ č. (DPH) CZ07479221, zapsaná v obchodním rejstříku Městského úřadu v Plzni (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího. E-shop je provozován Prodávajícím na webové stránce umístěné na adrese https://shop.radbee.eu (dále jen „webová stránka“) prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Kupující je povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami prodávajícího. Odesláním objednávky kupující přijímá tyto podmínky a souhlasí s jejich obsahem.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodejce změnit nebo doplnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webových stránkách má kupující přístup do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může také objednávat zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webových stránkách a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Kupující je povinen při jakékoli změně aktualizovat údaje uvedené v uživatelském účtu. Údaje poskytnuté kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných pro přístup k jeho uživatelskému účtu.

2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, zejména pokud kupující nepoužívá svůj uživatelský účet déle než rok, nebo okamžitě v případě, že kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně všeobecných obchodních podmínek).

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být k dispozici nepřetržitě, zejména s ohledem na nezbytnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo nezbytnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškeré prezentace zboží umístěného ve webovém rozhraní obchodu jsou informativní a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na toto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na vrácení zboží, pokud toto zboží nelze ze své podstaty vrátit běžnou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech ostatních daní a poplatků. Ceny zboží však nezahrnují náklady spojené s dodáním zboží (poštovné, doprava). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu.

3.3. Webové rozhraní obchodu zahrnuje také informace o balných a přepravních nákladech. Cena zboží nezahrnuje náklady spojené s dodáním zboží.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • další objednané zboží (kupující „umístí“ objednané zboží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsob platby kupní ceny zboží,
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a upravit údaje, které kupující do objednávky vložil, a to rovněž s ohledem na schopnost kupujícího identifikovat a opravit chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Řádným vyplněním a odesláním objednávky kupující mimo jiné potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami a údaji a souhlasy v nich obsaženými. Po obdržení objednávky prodávající potvrdí toto přijetí kupujícímu e-mailem, na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce (dále jen „e-mailová adresa kupujícího“). Pokud objednané zboží není na skladě nebo nelze dodržet stanovené datum dodání, nebo pokud nelze objednávku přijmout z jiného důvodu, bude o tom kupující informován prostřednictvím e-mailové adresy kupujícího.

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptace), která je kupujícímu zaslána e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem:

  • prostřednictvím bezhotovostní platební brány vedené společností ComGate;
  • prostřednictvím bezhotovostní platební brány vedené společností PayPal;
  • bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účty prodávajícího, buď na účet v EUR: CZ1801000001232978420237, v USD: CZ5201000001158182590297, nebo na účet v CZK: CZ3001000001158182190277 vedený Komerční bankou, a. s. - součást skupiny Societe Generale Group (dále jen „bankovní účet prodejce“);

4.2. Spolu s kupní cenou je kupující rovněž povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve sjednané výši.

4.3. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající kupujícímu ohledně plateb provedených na základě kupní smlouvy daňový doklad - fakturu. Prodávající je daňovým poplatníkem s přidanou hodnotou. Daňový doklad - faktura, vystaví prodávající kupujícímu po zaplacení kupní ceny zboží a bude zaslán v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího.

4.4 Kupující souhlasí, že dokončí celní odbavení a v případě potřeby zaplatí clo, jakož i daně v cílové zemi, pokud k této povinnosti dojde. Tyto náklady nemůže prodejce vypočítat, zpracovat a zaplatit.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku není možné mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží, která byla upravena podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

5.2. Pokud se nejedná o situaci uvedenou v článku 5.1. nebo jinou situace, kdy není možné od kupní smlouvy odstoupit, kupující je v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14 ) dnů od převzetí zboží. V případě, že předmět kupní smlouvy sestává z několika druhů zboží a dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu zasláno ve lhůtě uvedené v předchozích větách. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít e-mailovou adresu: info@radbee.eu, v jejímž textu uvede: „Prohlašuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy u tohoto zboží : ….., číslo objednávky ……….'. Kupující také může využít formulář a zaslat ho na e-mailovou adresu zmíněnou v předchozí větě.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle článku 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, že zboží nelze vrátit běžnou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle článku 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jaký je prodávající obdržel od kupujícího. Pokud kupující uvede údaje o svém bankovním účtu, vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky na uvedený bankovní účet.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží bylo prodávajícímu odesláno.

6. DOPRAVA A DODÁVKA ZBOŽÍ

6.1. Způsoby dodání je možný několika způsoby: osobní odběr, Česká pošta, PPL, DHL. Více informací najdete v samostatném dokumentu.

6.2. Pokud je způsob dopravy dohodnut na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné další náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3. Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít při dodání.

6.4. Je-li z důvodů na straně kupujícího nutné dodávat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než jak je uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, nebo náklady spojené s jiný způsob doručení.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není kupující povinen převzít zásilku od přepravce.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující převzal:

  • zboží má vlastnosti, které si strany sjednaly,
  • zboží odpovídá účelu uvedenému prodávajícím pro jeho použití, nebo pro které se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • jsou zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží splňuje požadavky legislativy.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem převzetí zboží.

8.2. Prodávající není vázán žádnými kodexy chování ve vztahu ke kupujícímu ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. E) občanského zákoníku.

8.3. Smírné řešení stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailové adresy prodávajícího. Informace o vyřízení reklamace zašle prodávající kupujícímu na e-mailovou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn prodat zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenské oprávnění v rozsahu své působnosti provádí příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Vlastní povinnost informovat kupujícího ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení GDPR) týkající se zpracování osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely sjednávání kupní smlouvy a pro účely plnění veřejných povinností prodávajícího je prodávajícím plněno prostřednictvím samostatného dokumentu.

10. ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11. ODESÍLÁNÍ OBCHODNÍ KOMUNIKACE A SKLADOVÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo obchodem prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na e-mailovou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. Cookies na svém počítači. Je-li možné provést nákup na webových stránkách a splnit povinnosti prodávajícího podle kupní smlouvy bez uložení tzv. Cookies do počítače kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoli odvolat.

12. DODÁNÍ

12.1. Doručení kupujícímu může být provedeno na e-mailovou adresu kupujícího nebo na uvedenou poštovní adresu.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Vztahy, na které se nevztahují obchodní podmínky, se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.

13.2. Pokud vztah založený na kupní smlouvě obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní strany dohodly, že vztah se řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a ustanovení zákona o vašem obvyklém bydlišti, od kterých se zákonem nemůžete odchýlit, vám poskytuje vyšší úroveň ochrany než český právní řád, tato vyšší úroveň ochrany vám je poskytována právně vztahy.

13.3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a ustanovení právního řádu státu Vašeho obvyklého bydliště, od nichž se nelze smluvně odchýlit, Vám poskytují vyšší míru ochrany, než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

13.4. Kontaktní adresa prodávajícího pro doručení: RadBee Technology, s.r.o., Kokořov 8, Žinkovy 33501, e-mail: info@radbee.eu

V Praze, dne: 1.10. 2020